Geologia i roques industrials de la província de Barcelona en un manuscrit de 1868

Aragonés, E. 

Resum

Es presenta una memòria inèdita sobre les pedreres de la província de Barcelona signat per l’enginyer industrial Teodoro Merly de Iturralde (ca. 1835-ca.1925) i datat el 1868, coincidint amb els inicis de l’aplicació del Pla Cerdà a Barcelona. S’hi descriuen 42 explotacions de pedra de construcció situades a menys de 80 km de la ciutat. Les roques són preferentment calcàries i gresos silicis i calcaris de diverses edats geològiques. De cada producte se’n donen les característiques litològiques, pes específic, càrrega de ruptura i preu de venda a Barcelona. També s’aporten dades de materials auxiliars, argilosos i metàl·lics, i d’algunes mines d’aquests.
El juliol de 1867, Merly en va presentar un primer manuscrit, acompanyat d’un mapa geològic, a la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País (SEBAP) Societat Econòmica d’Amics del País, per tal d’optar a un dels premis que aquesta societat oferia anualment. El 10 d’octubre de l’any següent en va presentar una versió corregida, amb el mapa i una col·lecció de mostres de roca; materials que foren exhibits poc després a la Exposición Aragonesa celebrada a Saragossa. Finalment, el 3 de febrer de 1869 li fou concedit a Merly el premi desitjat.
D’altra banda, el 19 de gener de 1869, un enginyer civil que havia estat ajudant a la prefectura minera de Barcelona, el francès Hyacinthe de Moulin (1822-1870), va obtenir de la Diputació una subvenció per tal d’aixecar el mapa geològic a escala 1:100.000, prèvia presentació d’un mapa topogràfic a dita escala, un mapa geològic de síntesi i una col·lecció de roques. Atesa la coincidència temporal, temàtica i material dels dos treballs, tenint en compte la complementarietat de les especialitats de Merly (topografia i mecànica de roques) i Moulin (geologia), i vistos els resultats, se suggereix un acord de col·laboració entre ells que hauria estat beneficiós per a ambdues parts.

Paraules clau

Història de la Geologia, Mapa Geològic, Roques industrials, Espanya, Catalunya, Província de Barcelona, Teodoro Merly, Hyacinthe de Moulin

Data de publicació: 28/04/17

Descarregar: PDF |
Cita
Compartir a: |

Índex Volum 22 (2016)

Cercar