Treballs del Museu de Geologia de Barcelona

tmgb_vol_22

ISSN: 1130-4995
e-ISSN: 2385-4499

Instruccions als autors

Treballs del Museu de Geologia de Barcelona és la publicació periòdica científica d’aquesta institució. Les seves finalitats principals són promoure i difondre la investigació en les diverses branques de les Ciències de la Terra, contribuir particularment al coneixement de la geologia de Catalunya, fomentar l’estudi dels fons del Museu i reforçar-ne la identitat. Per això, publicarà treballs originals, amb preferència els que tractin d’aspectes relacionats amb les nostres col·leccions, amb Catalunya i Espanya. També considerarà treballs històrics i museològics o d’altres relacionats directament amb les Ciències de la Terra. En casos especials es publicaran números monogràfics.

Els articles seran inèdits. Es donarà prioritat als de gran desenvolupament sobre les notes curtes. S’estableix un màxim orientatiu de 30 pàgines i 4 làmines per article.

Els originals s’hauran de presentar informatitzats amb còpia de paper i pàgines numerades, en format DIN A4, a doble espai i per una sola cara, elaborats en entorn PC, Linux o Macintosh amb els programes Word, OpenOffice o Pages (arxius .doc i .rtf).

1. A la primera plana i per aquest ordre:

Títol del treball, curt, concís i informatiu, aliniat a l’esquerra i en minúscules negretes.
Autor o autors amb l’adreça postal completa al peu de pàgina i correu electrònic. El nom s’escriurà en minúscules seguit del cognom en majúscules.
Resum, aliniat a l’esquerra, encapçalat en minúscules negretes, que informi del contingut de l’article, sense ultrapassar les 200 paraules. Si la llengua original de l’article no és l’anglès, el Resum anirà precedit d’un Abstract, encapçalat pels autors i seguit del
títol del treball en anglès; si l’article és en anglès, el Resum, els autors i el títol de l’article en castellà precediran l’Abstract.
Paraules clau en minúscules, a continuació dels respectius resums.

2. A la segona pàgina i següents:

Text, que es pot dividir en apartats, aliniats a l’esquerra i encapçalats en majúscules negres. Els subapartats, en minúscules negres, aliniats també a l’esquerra. Al marge esquerre del text, i amb llapis, es marcarà la posició on es desitja intercalar figures,
gràfics i taules. Si és possible s’evitaran les notes a peu de pàgina.

Quant a les descripcions sistemàtiques, se seguiran els Codis de Nomenclatura Geològica, Zoològica i Botànica corresponents.

Els tàxons estudiats se centraran en el text, seguits del seu autor en minúscules i any de publicació. Els tàxons superiors a gènere s’escriuran en majúscules. Els gèneres i espècies aniran en cursiva o subratllats. Si un tàxon es fa figurar en el treball, es farà constar la Figura (Fig.) del text i la Làmina (Làm.) i figura (fig.) o figures (figs.) corresponents.

En la llista de sinonímies se seguirà el model següent:
1950 Terebripora comma Soulé: 380-381, figs. 1-3
1978 Spathipora comma (Soulé); Pohowsky: 101-102, làm. 18, fig. 8
Es recomana seguir els criteris proposats per S. C. Matthews, 1973, en “Notes on open nomenclature and on synonymy lists”, Paleontology, 16(4): 713-719.

Quan s’estableixin nous tàxons es farà constar l’origen del nom, els tipus, la localitat tipus, l’edat de l’associació a la qual s’adscriuen, la diagnosi, la seva descripció i les mesures dels
exemplars corresponents. I sempre, el número de registre de la institució on estan dipositats.

Els agraïments, encapçalats en majúscules negres, aliniats a l’esquerra, figuraran al final del text i precediran la Bibliografia.

3. La bibliografia es disposarà separadament, aliniada a l’esquerra. Les referències bibliogràfiques s’ordenaran alfabèticament, i s’adequaran al model que segueix. Si es tracta d’un llibre o d’un fulletó, es farà constar nombre de pàgines, editorial i ciutat.

Vidal, L. M. 1883. Cuenca carbonífera de Seo de Urgel. 36 pp., 3 figs., 3 planos. Tip. Suc. de N. Ramírez y Compa., Barcelona.

Vidal, L. M. 1909. Nota sobre un fósil del tramo Kimeridgense del Montsec (Lleida). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 9: 360-362, láms. 6-7.

4. Les il·lustracions s’adjuntaran fora del text. La mida màxima de caixa de la làmina serà de 176 x 254 mm o corresponent a una amplada de columna de 84mm. L’autor del treball
muntarà i numerarà amb xifres aràbigues les làmines i fotografies en blanc i negre, i quedarà al seu arbitri el fons, blanc o negre. Les il·lustracions que s’hagin d’intercalar en el text –dibuixos, taules, mapes, esquemes, etc.–, s’han de numerar en xifres aràbigues, incorporaran una escala gràfica i s’identificaran amb llapis en el marge inferior.

S’adjuntarà fotocòpia de les il·lustracions. Les llegendes corresponents aniran en fulls a
part del text, amb la seva traducció a l’anglès, si l’article no s’ha escrit en aquesta llengua.

El format de les figures haurà de ser EPS o TIFF, amb una resolució de 300 ppp a la mida final. Si l’arxiu és massa gran es pot comprimir en un arxiu .zip, .rar o .sit o enviar-se via FTP.

5. L’autor es compromet a corregir les proves d’impremta i a retornar-les en un termini màxim de quinze dies.

L’autor o conjuntament els autors rebran cinquanta separates gratuïtes del seu treball.

Els articles seran examinats pel Consell de Redacció de la revista, que podrà proposar als autors les modificacions que consideri oportunes i decidir-ne la publicació. L’autor o els autors no podran retirar els originals un cop presentats ni sotmetre’ls a una altra publicació fins que el Consell de Redacció hagi decidit sobre ells.

Els autors són els únics responsables de les opinions i dades expressades en el seu treball.

Els manuscrits per a la publicació poden enviar-se per correu electrònic, CD-Rom o DVD a l’adreça de correu o per FTP (demaneu-ne el vincle al Museu).

La correspondència ha de dirigir-se a:
TREBALLS DEL MUSEU DE GEOLOGIA DE BARCELONA
(Secretaria)
Museu de Geologia – MCNB
Parc de la Ciutadella, s/n.
08003 Barcelona

Les instruccions als autors estan disponibles en format PDF.