Treballs del Museu de Geologia de Barcelona

tmgb_vol_22

ISSN: 1130-4995
e-ISSN: 2385-4499

Equip editorial

Editor
Jaume Gallemí

Secretaria de redacció
Yael Díaz

Redactors adjunts
Montserrat Navarro
Vicent Vicedo

Disseny gràfic
Ferran Cartes
Montse Plass

Maquetació electrònica
Marta Lorenzo

La revista compta, a més, amb un Consell assessor integrat per diferents especialistes, als quals es remet quan s’escau.